Ly nước bay bằng ống hút

20,000

Ảo thuật ly nước bay bằng ống hút, bay lơ lững trong không trung giúp ảo thuật gia có thể làm ly nước bay bằng ống hút. Ảo thuật ly nước bay bằng ống hút được nhiều ảo thuật gia đường phố sử dụng biểu diễn