Biến mất quân bài

30,000

Biến mất quân bài là trò ảo thuật bài được thực hiện bằng cách cho khán giả nhớ quân bài, ATG đảo tay trong tíc tắc sẽ làm mất quân bài mà khán giả đã nhớ